Fopperij

In zijn column ‘Fairtrade-fopperij’ van 23 oktober in de Volkskrant, stelt Teun van de Keuken het merk ‘Fair Trade Original’ aan de kaak. Het bedrijf misleidt consumenten door in naamgeving en teksten, op website en producten, de suggestie te wekken dat het Fair Trade is. Niets is minder waar. In de IBA-wereld komen, helaas, ook dergelijke praktijken voor. Leest u maar even mee..

 

Hieronder leest u waarom ‘ze’ het doen en wat je kunt doen om niet misleid te worden.

 

Waarom doen ‘ze’ het?

Deze bedrijven doen voorkomen dat een gecertificeerde put of tank hetzelfde is als een gecertificeerde minizuivering. Waarom? Omdat ze graag verkopen.

 

 Ze weten twee dingen heel zeker:

– u zoekt een goedkope, zo niet, de goedkoopste oplossing..
(een gecertificeerde put of tank nog steeds veel goedkoper dan een echte (geteste) minizuivering)

– ..en zij willen u graag iets verkopen.

 

Voor u het weet, heeft u een tank of put die u zelf in de grond mag graven, waarvan u niet weet of dit een voldoende oplossing is voor uw situatie. Soms is de tank van zulk slap materiaal dat deze aan alle kanten verstevigd in de grond moet worden geplaatst om heel te blijven. Met alle extra kosten van dien.

 

Een put of tank moet natuurlijk goedgekeurd zijn (NEN, EN, Kiwa) zodat je weet dat hij berekend is op zijn taak. Net zoals een IBA-systeem berekend moet zijn op zijn werking als (mini)zuivering.

Deze laatste testen zijn duur en nemen veel tijd in beslag (soms bijna een jaar). De uitkomsten van deze testen moeten op de minizuivering kenbaar worden gemaakt met een sticker én een kopie van het certificaat (eigenlijk de CE-markering) moet opgenomen zijn in de handleiding bij het systeem. In de handleiding zit ook een verklaring van de fabrikant dat het geleverde product overeenkomt met, of in dezelfde range zit als, het geteste systeem. De zogenaamde conformiteitsverklaring. Dat is duidelijk en logisch.

 

Hoe doen ‘ze’ dat

Door net te doen alsof de certificaten voor een tank, een put, kuststofbuizen en -bochten die gebruikt zijn voor het maken van de IBA ook gelden voor het hele zuiveringssysteem.

 

‘Ja, hoor. Alles is gecertificeerd.’

 

Maar ja, een gecertificeerde autogordel maakt nog niet dat de hele auto RDW goedgekeurd is.

 

Op de website, in folders en in de handleiding schrijven sommige bedrijven grote stukken over wat de certifcering, of beter, de CE markering inhoudt. Als consument ga je dan denken dat je helemaal prima zit. Het bedrijf laat immers zien dat ze goed weten wat er allemaal bij komt kijken. Je gaat dan denken, als consument, dat zij ook hun systeem hebben laten testen. Maar niets is minder waar!

 

Want, ga je op zoek naar de CE-markeringsverklaring van de minizuivering, dan is dat nergens te vinden, niet op de minizuivering, niet in de handleiding, niet in de folder en niet op de website.
Dat is natuurlijk raar. Een bewijs dat laat zien hoe goed je zuivering presteert en dat zoveel geld heeft gekost, dat toon je toch met (gepaste) trots.

 

Waarom komen ze ermee weg?

Een nieuwe IBA koop je minder vaak dan bijvoorbeeld een nieuwe auto.

Daarom weten mensen van een IBA en de regelgeving hieromtrent nog minder dan wat er onder de motorkap van een auto gebeurd. Dat maakt mensen kwetsbaar voor bedrijven die aan ‘fopperij’ doen.

 

Daar komt bij dat een IBA-systeem onder de grond wordt geplaatst en een auto voor de deur staat.

‘Sneu geld voor in de grond’. Ik hoor het mensen wel eens zeggen. Maar…. veel problemen zijn te voorkomen als je beseft dat in dit geval ‘goedkoop vaak duurkoop is’.

 

Een paar voorbeelden van verkeerde bezuinigingen:
– gaan voor goedkoop: het ‘systeem’ werkt niet of nauwelijks als minizuivering of septic tank.
Het is niet als zodanig getest dus is het eigenlijk ook niet verbazingwekkend dat het niet werkt.

– verkeerde plaatsing, waardoor de zuivering niet goed werkt of kan werken.
Om op extra techniek en stroom te besparen moeten systemen goed waterpas in de grond worden geplaatst, zodat ze altijd waterpas blijven staan, jaar in, jaar uit. Bezuinigen op de aanleg kan grote gevolgen hebben.

– onderhoud: Geen of onvoldoende (lees: goedkoop) onderhoud heeft niet alleen gevolgen voor de goede werking van het systeem. Het is ook funest voor de levensduur van de minizuivering en de onderdelen. Lees mijn blog ‘Onderhoud of geen onderhoud’, zelfs gemeenten en waterschappen maken deze fout!

– niet kopen bij de leverancier zelf. Kopen bij de leverancier zelf is de beste garantie voor een goede en betrouwbare oplossing. Laat deze partij de plaatsing verzorgen en sluit een onderhoudscontract bij hen af, minimaal voor de eerste paar jaren.  De beste garantie voor succes.

 

Een handige check: ‘Als de partij waarvan de septic tank of minizuivering wordt gekocht NIET ook de plaatsing en het onderhoud wil doen, bedenk je dan tweemaal.’

 

Met goedkeuring van gemeente of waterschap mag je een eigen zuiveringsoplossing maken.

In de wet staat dat de gemeente of het waterschap, kortom het bevoegd gezag, mag afwijken.

Daarvoor moet je wel vóóraf toestemming hebben gekregen om deze zelf ontworpen of afwijkende zuivering te mogen plaatsen.
Het is moeilijk om te kunnen inschatten of een, op papier uitgedachte, zuivering ook zo gaat werken zoals verwacht, daarom wordt er meestal geen toestemming voor gegeven.

 

Geert Bril

 

Huis kopen in het buitengebied?

Let dan hierop:

Er worden de laatste tijd weer veel huizen verkocht. Bij het kopen van een huis heb je natuurlijk je wensenlijstje klaar. Veelal samen wordt geplust en gemind, gewikt en gewogen, wat het mooiste huis is dat bij jullie past. Er komen dan zoveel (nieuwe) zaken op je af, dat het al of niet aangesloten zijn op de riolering vaak wordt vergeten.

 

Telefoontjes IBA Helpdesk

De laatste tijd krijg ik veel telefoontjes van potentiële kopers over huizen in het buitengebied. Tot mijn grote verbazing hoor ik situaties beschreven worden die al meer dan 10 jaar verboden zijn!

Namelijk situaties met een ouderwetse beerput voor de toiletspoelingen en loospijp(en) die het overige huishoudelijk afvalwater (keuken, badkamer, enz.) op de sloot lozen.

Huidige bewoners beweren dan bij hoog en laag ‘dat dit mag’ of ‘dat zij nooit een schrijven hebben gehad dat het anders moest’ of ‘dat deze situatie gedoogd wordt’. Wees alert.

 

Voorgelogen of verborgen gebrek?

 

In de stad of buiten af

Bij huizen in de bebouwde kom of daar dichtbij gaat dat vaak wel goed. Daar zijn huizen over het algemeen aangesloten op de riolering. In het buitengebied zijn er echter meer mogelijke oplossingen.

Deze oplossingen zijn gelijkwaardig aan een aansluiting op het riool maar, je moet wel rekening houden met  deze andere manier van huishoudelijk afvalwater behandeling.

Mogelijkheden

De twee meest gebruikte oplossingen zijn:

  • Drukriolering
    Bij deze oplossing is het goed om te weten welk gedeelte van de aansluiting onder het eigen beheer valt en vanaf welk punt de gemeente verantwoordelijk is voor de leiding en het afvoeren van het afvalwater. Voor dit eigen gedeelte van de aansluiting is de eigenaar/bewoner verantwoordelijk. Het onderhoud en eventuele storingen zijn dan voor eigen rekening. Eventuele pompen en putten in de eigen leiding vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/bewoner. Stelt u op de hoogte van hun aanwezigheid en de locatie(s), zodat u ze kunt (laten) inspecteren.
  • Minizuivering of IBA-systeem
    Bij deze oplossing wordt het water ter plekke behandeld. De septic tank en minizuivering klasse II t/m IIIB vallen hieronder. Net als (druk)riolering hebben deze systemen jaarlijks onderhoud nodig om goed te (kunnen blijven) functioneren.
    De hamvraag is ook hier: ‘Wie is de eigenaar van het systeem?’.
    De eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud en t.z.t. voor de vervanging. Sommige gemeenten zijn eigenaar van de minizuiveringen in het buitengebied. Het onderhoud is dan bij het waterschap of een derde partij ondergebracht (zie blog 992 en blog 996).

Zo hoort het geregeld te zijn.

Ik ben geen jurist, maar de afspraken die in bovenstaande situaties zijn gemaakt, zouden heel goed onder het kopje ‘erfdienstbaarheden’ in de koopakte kunnen vallen.

 

Het frappante is dat verkopend
makelaars niet weten wat
de wettelijke verplichtingen zijn.

 

Voor elke andere oplossing is een logische verklaring en een brief van het waterschap of gemeente dat zij akkoord zijn gegaan met de afwijkende oplossing.

Succes met uw aankoop.

Geert Bril

 

 

Waarom betaal ik die heffing ook alweer?

Belasting en heffingen betalen doet niemand voor zijn plezier. Soms gaat er wat mis en wordt er teveel geheven. Dus is het goed om te weten waar welke heffing voor is. De IBA-helpdesk krijgt regelmatig vragen over het verschil tussen riool-, verontreinigings- en zuiveringsheffingen. Hieronder de uitleg.

Heffingen door de gemeente
De rioolheffing is een belasting die wordt opgelegd aan particulieren en bedrijven door de gemeente voor het gebruik van het riool. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel. De gemeente zamelt op deze manier het huishoudelijk, stedelijk en bedrijfsafvalwater in. De reden voor de rioolheffing is het aangesloten zijn op de riolering. De aansluiting zelf is vaak een wettelijke verplichting.
De totale heffing mag nooit hoger zijn dan nodig is voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

De afvalstoffenheffing dekt de kosten van de gemeente voor het inzamelen en verwerken van afval voor huishoudens.

Heffingen door het waterschap en Rijk
De verontreinigingsheffing is een heffing die huishoudens en bedrijven betalen die rechtstreeks hun afvalwater op het oppervlaktewater lozen. Het tarief van de verontreinigingsheffing is (vaak) gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing. Voor lozingen op rijkswateren wordt de heffing door het Rijk opgelegd. De heffing van het waterschap belast de lozingen op de regionale watergangen.
De opbrengsten worden toegevoegd aan het budget voor het beheer van de watersystemen. 

In beide gevallen kan dit open water, een kanaal of een watervoerende (zelfs droge) sloot of greppel zijn. De grondslag voor de heffing is de verontreiniging.

De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap. Deze heffing is bedoeld om de kosten voor het zuiveren van het ingezamelde afvalwater te dekken. Het zuiveren van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) is een taak van de waterschappen.

Bij IBA-systemen in eigen beheer van klasse II of hoger kan vaak deze heffing succesvol worden verlaagd naar 1 vervuilingseenheid, omdat men zelf het afvalwater behandelt.

Bij IBA-systemen die aangelegd zijn door de gemeente en/of waterschap wordt de rioolheffing gebruikt voor beheer en onderhoud van het IBA-systeem.

Mooier kunnen we het niet maken, hopelijk wat duidelijker 😉