Waarom betaal ik die heffing ook alweer?

Belasting en heffingen betalen doet niemand voor zijn plezier. Soms gaat er wat mis en wordt er teveel geheven. Dus is het goed om te weten waar welke heffing voor is. De IBA-helpdesk krijgt regelmatig vragen over het verschil tussen riool-, verontreinigings- en zuiveringsheffingen. Hieronder de uitleg.

Heffingen door de gemeente
De rioolheffing is een belasting die wordt opgelegd aan particulieren en bedrijven door de gemeente voor het gebruik van het riool. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel. De gemeente zamelt op deze manier het huishoudelijk, stedelijk en bedrijfsafvalwater in. De reden voor de rioolheffing is het aangesloten zijn op de riolering. De aansluiting zelf is vaak een wettelijke verplichting.
De totale heffing mag nooit hoger zijn dan nodig is voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.

De afvalstoffenheffing dekt de kosten van de gemeente voor het inzamelen en verwerken van afval voor huishoudens.

Heffingen door het waterschap en Rijk
De verontreinigingsheffing is een heffing die huishoudens en bedrijven betalen die rechtstreeks hun afvalwater op het oppervlaktewater lozen. Het tarief van de verontreinigingsheffing is (vaak) gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing. Voor lozingen op rijkswateren wordt de heffing door het Rijk opgelegd. De heffing van het waterschap belast de lozingen op de regionale watergangen.
De opbrengsten worden toegevoegd aan het budget voor het beheer van de watersystemen. 

In beide gevallen kan dit open water, een kanaal of een watervoerende (zelfs droge) sloot of greppel zijn. De grondslag voor de heffing is de verontreiniging.

De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap. Deze heffing is bedoeld om de kosten voor het zuiveren van het ingezamelde afvalwater te dekken. Het zuiveren van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) is een taak van de waterschappen.

Bij IBA-systemen in eigen beheer van klasse II of hoger kan vaak deze heffing succesvol worden verlaagd naar 1 vervuilingseenheid, omdat men zelf het afvalwater behandelt.

Bij IBA-systemen die aangelegd zijn door de gemeente en/of waterschap wordt de rioolheffing gebruikt voor beheer en onderhoud van het IBA-systeem.

Mooier kunnen we het niet maken, hopelijk wat duidelijker 😉